Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

Deelname aan een van de event en sessies betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind of de volwassene door de docente. Dit gebeurt in goed overleg.

Samudita kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van opgelopen letsel van de deelnemer. De deelnemer of ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de sessie of het event. Let wel: onze sessies en events zijn geen therapie of geneeswijze, ze vervangt niet de reguliere geneeswijze.

De vergoeding voor de sessie of het event is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website (eventuele typfouten voor behouden). Het bedrag dient vooraf volledig te worden betaald per bankoverschrijving of betaling direct via de website. Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Samudita zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste sessies en event is niet mogelijk, bij afmelding (of no show) minder dan 24 uur voor aanvang van de sessie of event. Wel mag de deelnemer in overleg met Samudita een vervanger sturen voor het deelnemer aan het event of sessie.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit vooraf te melden via het telefoonnummer 06 1003 1093 of per mail barbara[at]samudita.com.

Privacy statement

Privacyverklaring Samudita Yoga Mindfulness Mediatie en Massage Eksterlaan 2, 1403 BD Bussum, www.samudita.com, info@samudita.com, 06 10031093

Algemeen
Privacy is belangrijk en we nemen jouw privacy serieus. In de deze privacyverklaring maken we duidelijk wat voor persoonlijke gegevens we over je verwerken, waarom we dat doen,wie erbij betrokken is en welke rechten je hebt.

Samudita Yoga Mindfulness Mediatie en Massage is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 32115473. In het vervolg wordt Samudita Yoga Mindfulness Mediatie en Massage genoemd als Samudita.

Samudita verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ofomdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Samudita gaat zorgvuldig met verstrekte gegevens om en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verzamelen gegevens
Hieronder lees je welke gegevens Samudita verzamelt, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden uit de AVG dat gebeurt en hoe deze gegevens worden bewaard.

1. Naam en mailadres van gebruikers die via het contactformulier op de website van Samudita (www.samudita.com) een vraag stellen aan Samudita. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om de vragen zo goed
mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens worden bewaard zolang Samudita een actieve relatie met de gebruiker heeft, tot maximaal een jaar na het beëindigen van de actieve relatie of zolang dit nodig is voor de administratieplicht van Samudita.

2. Naam, mailadres en adres van de gebruikers voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen. Dit gebeurt of op mijn laptop dat net als alle schriftelijke stukken alleen voor mij toegankelijk is. Ik maak regelmatig een back-up
van mijn bestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is. Verder facturen wij via ons boekhoudingsprogramma (e-boekhouden.nl ). Jouw gegevens worden dan
extern opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma dat Samudita gebruikt voor administratiedoeleinden. Bovengenoemd data verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om onze administratieve plichten te voldoen. De
gegevens worden bewaard zolang Samudita een actieve relatie met de gebruiker heeft, tot maximaal een jaar na het beëindigen van de actieve relatie of zolang dit nodig is voor de administratieplicht van Samudita.

3. Naam, mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en gegevens die worden verzameld tijdens een intakegesprek (vragen over je gezondheidstoestand) voor het volgen van groepslessen en individuele lessen/sessies
(Yoga, Mindfulness, Massage en Coaching). Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van diegene die (individuele) lessen en sessies wil volgen en om een optimaal oefen- en
behandelprogramma te kunnen samenstellen. We gebruiken jouw telefoonnummer om je op korte termijn te informeren als het lesrooster gewijzigd is of een les of sessie uitvalt. Ik hanteer als docente, mindfulness trainer, masseur en coach een
geheimhoudingsplicht. Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw gegevens. De gegevens worden bewaard zolang Samudita een actieve relatie met de gebruiker heeft, tot maximaal een jaar na het beëindigen van de actieve relatie of zolang dit nodig is
voor de administratieplicht van Samudita.

4. Naam en mailadres van particuliere gebruikers die we via mail benaderen. Dit doen we nu individueel met relevante informatie en binnenkort ook via Mailchimp. We zijn heel blij met jou als lezer en we zullen je daarom ook niet gaan spammen. We
voegen je, na mondelinge toestemming tijdens het intakegesprek, toe aan de maillijst, wanneer je groepslessen of een individuele sessie, massage of coaching bij ons hebt gevolgd. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend
om je te informeren over lessen, trainingen, uitnodigingen en workshops en blogs. De gegevens worden bewaard zolang Samudita een actieve relatie met je heeft, tot maximaal een jaar na het beëindigen van de actieve relatie of zolang
dit nodig is voor de administratieplicht van Samudita. Onze maillijst geven of verkopen we niet aan derden.

Bewaartijd
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Samudita maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Je kunt ten alle tijden een verzoek indienen om gegevens te verwijderen bij Samudita via info@samudita.com op afmelden via de knop onderaan de nieuwsbrief. Tenzij Samudita op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren zullen je gegevens op verzoek worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens
De gegevens die Samudita heeft opgeslagen kunnen inzichtelijk zijn voor partners waarmee Samudita een zogenaamde verwerkingsovereenkomst heeft zoals het boekhoudingsprogramma en in ook de nieuwsbriefpartner Mailchimp. Verder
verstrekt Samudita opgeslagen gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partners waarmee Samudita samenwerkt gaan zorgvuldig met verstrekte gegevens om, onder
verantwoordelijkheid van en in overeenkomst met Samudita.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samudita en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou opgeslagen hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@samudita.com. In iedere mail die Samudita verstuurd staat in de footer een mogelijkheid om je uit te schrijven (opt-out optie)
waarmee je kunt aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Klacht indienen
Samudita wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Samudita neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samudita.com

Cookies
Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van de website. Met deze data kunnen we de website optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring voor de bezoekers verbeterd kan worden. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. De gegevens van onze website die we via Google Analytics verzamelen, worden 14 maanden behouden.

Communicatie
Je kunt met ons communiceren op verschillende wijzen: via de website, mail, sms, WhatsApp, Facebook en Facebook Messenger en andere sociale media. Ik verwerk deze gegevens slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en
producten, diensten te kunnen leveren, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Samudita geleverde diensten en producten.

Scroll naar boven